Promotionens principer om tryggare rum

Vi vill erbjuda alla deltagare en trygg och trivsam promotion. Under promotionen upprätthåller vi icke-diskriminering såsom det beskrivs i diskrimineringslagen. Ingen får diskrimineras på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person.  Diskriminering är förbjuden oberoende av om den grundar sig på ett faktum eller ett antagande i fråga om personen själv eller någon annan.1
Promotionens principer om tryggare rum är anvisningar som är avsedda för att vi tillsammans skall skapa en trygg och respektfull atmosfär i promotionen. Principerna är i kraft vid alla promotionens evenemang och det förutsätts att alla deltagare följer dem. Om någon inte följer principerna kan det leda till avlägsnande från evenemanget.

  • Bemöt andra öppet sådana som de är. Försök känna igen dina antagande och ta hänsyn till mångfalden av människor. Lyssna, ge utrymme och låt varje deltagare definiera sin identitet och erfarenhet själv.
  • Se till att alla blir hörda och får delta i diskussioner. Försök att använda ett språk som alla kan förstå.
  • Skapa en trygg stämning och en känsla av att vara accepterad. Då du känner dig bekväm ska du använda det för att skapa en trygg atmosfär för alla.
  • Promotionens evenemang har nolltolerans mot alla former av trakasserier, rasism, diskriminering eller annat osakligt beteende.
  • Respektera andras fysiska och psykiska integritet. Trakassera ingen verbalt, med beröring eller genom att stirra. Nej betyder nej, ändra ditt beteende eller sluta om någon ber om det.
  • Om du bevittnar eller upplever osakligt beteende, ingrip i situationen eller anmäl det skedda till en marsalk. Om du vill kan du också kontakta universitetets trakasseriombud efter evenemanget.
  • Om du bryter mot eller får tillsägelser om att ha brutit mot principerna för tryggare rum, be om ursäkt. Alla gör misstag. Korrigera ditt beteende vid behov. Ställ dig förstående även till andras fel och försök i mån av möjlighet enas om frågan med de övriga parterna.
  • Var och en av oss har ansvar över att alla känner sig bekväma och trygga. Bidra med ditt eget agerande till en öppen, positiv och säker atmosfär.

_

1) §8, Diskrimineringslag (1325/2014)

Tillbaka till toppen